JUDr. Milan Zeman
advokát

advokátní kancelář se sídlem v Karlových Varech

 

Úvodní strana

Kontakty Služby Odměna Formuláře ke stažení


Užitečné odkazy:

Odměna advokáta

  Databáze a evidence :   Státní instituce:

 

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).  Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 advokátního tarifu se odměna advokáta za poskytování právních služeb řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními advokátního tarifu.

          Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či podílová.

          Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Odměna za jednu hodinu práce advokáta činí 2000,- Kč, spolu s DPH 21% činí
2420,- Kč. Časová smluvní odměna je sjednávána zejména v případě konzultační činnosti. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit.

          Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod


          Smluvní odměna paušální
je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.


          Smluvní odměna podílová
je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

          Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

          Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.