JUDr. Milan Zeman
advokát

advokátní kancelář se sídlem v Karlových Varech

 

Úvodní strana

Kontakty Služby Odměna Formuláře ke stažení


Užitečné odkazy:

Služby advokáta

  Databáze a evidence :   Státní instituce:

Advokátní kancelář je připravena poskytnout svým klientům právní služby v těchto oblastech

  Obchodní právo

-  obchodní závazkové vztahy

 • sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv
  (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy
   o obchodním zastoupení, franchising, factoring, forfaiting,
   finanční leasing, apod. )

 • tvorba vzorové obchodní dokumentace

 • právní úprava zajišťovacích instrumentů v obchodním právu

 • vymáhání pohledávek z obchodního styku

 

  Občanské právo

  -  věcná práva

 • vlastnické právo

 • spoluvlastnictví a společné jmění manželů

 • věcná břemena

 • zástavní a zadržovací právo

 -  dědické právo

 • poskytování právních porad

 • zastupování v dědickém řízení

 • sepisování návrhů dohod dědiců

  -  závazkové právo

 • sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o výpůjčce, úvěrové smlouvy, nájemní smlouvy, operativní leasing, apod...)

  Rodinné právo
 • sepisy návrhů na zahájení řízení o rozvod manželství
 • sepisy návrhů na úpravu výchovy a výživy
 • úprava majetkových vztahů mezi manželi
   Trestní právo
 • písemná podání orgánům činným v trestním řízení
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného
   Pracovní právo
 • sepisování pracovních smluv a manažerských smluv
 • ukončení pracovního poměru
 • sepisování dohod o hmotné odpovědnosti
 • náhrada škody
 • zastupování v pracovněprávních sporech
   Směnečné  a šekové právo
 • směnky a šeky - sepisování a právní rozbory
 • směnečné a šekové řízení
 • vymáhání pohledávek ze směnek a šeků
   Vymáhání  pohledávek
 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • vypracování splátkových kalendářů a dohod o úhradě dluhu
 • optimalizace obchodní dokumentace
 • evidence vymáhání pohledávek, včetně identifikace došlých plateb od dlužníků ( jistina, příslušenství )
 • přihlášky pohledávek do likvidace a konkurzního a vyrovnacího řízení
  Advokátní úschova
 • finanční prostředky

 • listiny

 • cenné papíry

  

   Nemovitosti
 • sepisování smluv o převodech nemovitostí a spoluvlastnických podílů, smlouvy dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

 • sepisování nájemních a podnájemních smluv

 • vypracování stanov bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

 • sepisování zástavních smluv a zřizování věcných břemen

 • katastr nemovitostí

 • bytové právo

 • spoluvlastnický podíl na nemovitostech